Nieuws


Netwerkbijeenkomst SUN Drechtsteden

Donderdagavond 23 mei organiseert Stichting Urgente Noden (SUN) Drechtsteden voor hulpverleners uit het werkveld, raadsleden en wethouders in de Drechtsteden, adviesraden en onze opdrachtgever Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een bijeenkomst waarbij we terugkijken aan de hand van het jaarverslag over 2018.

Wij nodigen u uit en stellen u dan in de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de rol van SUN Drechtsteden aan de hand van het jaarverslag. In het jaarverslag zijn ook zaken opgenomen die door SUN Drechtsteden zijn gesignaleerd en wellicht opvolging behoeven.

We heten u graag welkom op donderdagavond 23 mei, van 20.00 uur tot 21.30 uur, bij De Hoop GGZ, Provincialeweg 84 te Dordrecht. De bijeenkomst wordt gehouden in Zaal 1 van het MCC (ingang tegenover de hoofdingang).

Graag vernemen wij voor 14 mei van u of u bij de bijeenkomst aanwezig wenst te zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@sundrechtsteden.nl of telefonisch: 078-6123119


Opbrengst Nieuwjaarsloterij naar SUN Drechtsteden

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2019 voor de medewerkers van de organisaties van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is een loterij gehouden waarvan de opbrengst ten gunste is gesteld van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. Aan Kees Vos, onze voorzitter, kon het  bedrag van € 2.485,- worden overhandigd. Hij heeft de gulle gevers hartelijk dankgezegd en benadrukt dat naast het goede doel van SUN, dat het steunen zeer zeker waard is, de verbintenis met de Drechtsteden een goed gevoel hierbij geeft.


Reclassering Nederland en Stichting Urgente Noden Drechtsteden tekenen convenant

Op 20 december 2018 is er een convenant getekend tussen Reclassering Nederland en de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. Dit convenant heeft als oogmerk oplossingen te bieden voor (financiële) problemen van de cliënten van Reclassering Nederland. 

Samen met de reclassering stelt iedere cliënt een hulpplan op. Daarin staat beschreven wat hij of zij wil bereiken. SUN Drechtsteden kan daarbij een rol spelen wanneer eventuele voorliggende voorzieningen, zoals de Bijzondere Bijstand, niet worden toegekend of niet toereikend zijn. Te denken valt aan betaling van een eerste huur, borg of een deel van de inrichtingskosten, wanneer de cliënt weer een woning heeft geregeld. Of denk bijvoorbeeld aan het regelen van een fiets om naar werk of op afspraken te kunnen komen.

Voor alle duidelijkheid: er vindt altijd eerst een weging plaats alvorens wordt besloten tot toekenning van een aanvraag. Reclassering Nederland en SUN Drechtsteden hopen drempels weg te kunnen nemen om een duurzame terugkeer in de maatschappij mogelijk te maken. Met het tekenen van het convenant wordt een mooie stap daarvoor gezet.


Draait de wereld om SUN?

Eerste evaluatie

SUN Drechtsteden draait nu ruim 2 jaren en wij willen vooruitkijken. Mede daarom hebben wij ons afgevraagd wat onze ‘klanten’ van ons vinden. Een rondje langs de velden heeft een aantal evaluatiepunten opgeleverd. Die zijn op 30 mei jl. besproken tijdens een drukbezochte bijeenkomst, die in een zeer positieve sfeer verliep.
Allereerst hebben wij een aantal signaleringen voorgelegd van praktijksituaties, waar wij tegenaan lopen. Daarna hebben wij een aantal verbeteringsvoorstellen gedaan, die door de aanwezigen zijn overgenomen.

1. Enkele signalen van SUN Drechtsteden

In ons jaarverslag van 2017, dat ook op deze website staat, vindt u vanaf bladzijde 19 de volledige tekst.

1. Voorkomen huisuitzettingen door betere naleving convenant

Sun heeft in 2017 door het verstrekken van giften 14 huisuitzettingen voorkomen. Als het convenant goed wordt nageleefd, is dit onnodig.

2. Snellere procedures Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) voorkomen acties van SUN

SUN verstrekt meermalen voorschotten in afwachting van besluiten van de SDD over bijzondere bijstand. De SDD ziet dat soms vervolgens als een voorliggende voorziening. Wij zijn daarover in gesprek met de SDD.

3. Doorstromen naar zelfstandig wonen kan soepeler

SUN moest 13 keer inspringen om de stap van een beschermde woonvorm naar een huurwoning mogelijk te maken. Het gaat daarbij om de huur van de eerste maand / borg / elementaire inrichting. Door afspraken kan dit worden voorkomen.

4. Relatie met kerken verstevigen

In enkele gemeenten wordt – ook financieel – nauw samengewerkt met fondsen van kerken. Wij willen proberen dat in alle gemeenten tot stand te brengen.

5. Aansluiting energie door ander beleid leverancier en transportbeheerder

Bijspringen door SUN Drechtsteden is onnodig bij goede samenwerking tussen energieleverancier en netbeheerder.

6. Tandartsingrepen mogelijk blijven houden

Door slecht verzekerd te zijn komen mensen in armoedesituaties soms voor onbetaalbare kosten te staan. Er is een afspraak met een individuele tandarts, maar dit probleem moet breder worden aangepakt door overleg met de tandartsorganisatie. 2

2. Verbetervoorstellen

1. Richtlijnen handhaven

Ondanks de roep om een zo eenvoudig mogelijk systeem te gebruiken vinden de gesprekspartners onze richtlijnen logisch en aanvaardbaar.
Besluit – Wij handhaven deze in grote lijnen.

2. Aanvragers ontzorgen

Ondanks punt 1 wordt de hoeveelheid stukken, die moet worden aangeleverd, als een belasting ervaren. Wij hebben die nodig omdat we te maken hebben met een veelvoud aan aanvragers, terwijl er ook veel personeelsmutaties zijn. Als wij meer kunnen werken met vaste contactpersonen kan het vertrouwen ook groeien.
Besluit – Als een instelling kan werken met een vaste contactpersoon, dan willen wij de aanvrager ontzorgen door een proefperiode voor te stellen waarbinnen:
Alleen een aanvraagformulier + een casusbeschrijving behoeft te worden ingediend;
De overige documenten alleen steekproefsgewijs worden opgevraagd;
Een kopie van de nakafschriften niet mer wordt opgevraagd

3. Afhandelen binnen 1 dag

Onze snelheid geeft blijkbaar een wisselend beeld te zien. Soms supersnel, soms wordt er lang gedubd.
Besluit – Als een instelling een complete aanvraag indient, moet SUN de afhandeling binnen 1 dag kunnen garanderen.

4. Vergroting bekendheid SUN

Mede doordat wij een rol op de achtergrond willen vervullen, constateren wij dat de naamsbekendheid te klein is, zelfs binnen de instellingen die een beroep op ons doen.
Besluit – Via de website en/of nieuwsbrieven moet SUN meer werk maken van de bekendheid van ons bestaan en gevallen waarin wij de helpende hand hebben geboden.

5. Structureel overleg met SDD

Vrijwel alle geïnterviewden stellen de werkwijze van de SDD aan de orde. Voornaamste knelpunten zijn het ontbreken van vaste contactpersonen bij de SDD en het terughoudende interne SDD-beleid om gebruik te maken van alle voorzieningen die de SDD heeft.
Wij hebben de SDD gevraagd de wensen van SUN en de zorgorganisaties op het vlak van het armoedebeleid te bespreken in een te organiseren – al dan niet structureel – overleg. Een eerste overleg heeft hierover plaats gevonden.

Reacties zijn gesloten.