Nieuws

 

Nieuwsbrief april

In de Nieuwsbrief van april wordt teruggeblikt op het jaar 2020.


Nieuwsbrief februari

In de Nieuwsbrief van februari wordt o.a. de viering het 5-jarig bestaan van SUN Drechtsteden aangekondigd.


Nieuwsbrief december is uit

De laatste Nieuwsbrief van dit jaar is op 22 december naar alle relaties van SUN Drechtsteden gemaild.


Eerste Nieuwsbrief SUN Drechtsteden

Om haar relaties in deze tijd nog beter te kunnen informeren is SUN Drechtsteden gestart met de verzending van een Nieuwsbrief.


Coronahulp in de Drechtsteden

In de Drechtsteden zijn diverse specifieke corona-initiatieven ontwikkeld waarmee mensen worden bij gestaan met essentiële zaken. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet:het initiatief en het aanbod. Klik hier voor een overzicht.


SUN Drechtsteden is bereikbaar

Beste hulpverleners,

De invloed van het coronavirus is groot. Als geen ander weten jullie dat dit vooral kwetsbare mensen gaat treffen. Schroom niet om ons te benaderen met vragen. Ook als de situatie afwijkend is. Met elkaar zullen we nagaan wat we kunnen doen om waar mogelijk cliënten te helpen.

Ook nu geldt: neem eerst telefonisch contact met ons op. Krijg je de voicemail, spreek dan je naam en telefoonnummer duidelijk in, dan bellen we je zo spoedig mogelijk terug. Mailen kun je ons via info@sundrechtsteden.nl .

Ook als jullie cliënten te maken krijgen met tekorten op het gebied van leefgeld kan tot € 100,- via een versnelde procedure worden aangevraagd. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Wij informeren u bij nieuwe ontwikkelingen.

Bestuur en medewerkers SUN Drechtsteden


‘Tandarts veel vaker niet te betalen voor inwoners Drechtsteden’

De landelijke editie van het Algemeen Dagblad en aansluitend daarop ook de lokale editie, berichtten er onlangs over: voor een half miljoen Nederlanders is de tandarts onbetaalbaar geworden. Dokters van de Wereld vindt dat de basale tandzorg weer terug moet in het basispakket. SUN Drechtsteden onderschrijft dat een structurele oplossing van belang is. Ten opzichte van 2018 is het aantal aanvragen in 2019 al met 10 % toegenomen.

Wat signaleert SUN Drechtsteden?

Mensen met schulden kunnen veelal de aanvullende verzekeringen, waaronder mondzorg, niet betalen. Ook kunnen ze het eigen risico niet opbrengen. Een overstap naar de gemeentelijke zorgverzekering (inclusief mondzorg) is niet mogelijk indien er (nog) schulden zijn bij de huidige zorgverzekering. Het gevolg is dat mensen alleen nog de (verplichte) basisverzekering hebben. Bij SUN Drechtsteden wordt dan aangeklopt voor kosten met betrekking tot mondzorg en/of de eigen bijdrage, verplicht gesteld voor het kunnen aanspreken van de basiszorgverzekering. Daarnaast zijn er mensen die het eigen risico niet kunnen betalen, omdat reservering hiervoor niet mogelijk is bij schulden.

Geen Bijzondere Bijstand

Minima in de Drechtsteden wordt de mogelijkheid geboden via de Sociale Dienst Drechtsteden een zorgverzekering af te sluiten, waarin ook de aanvullende dekking inbegrepen is. Om die reden geeft de Sociale Dienst geen bijzondere bijstand voor tandartshulp; daar is de verzekering voor.

Probleem is echter dat niet iedereen over kan stappen: wie een schuld heeft bij zijn huidige verzekeraar, kan niet overstappen naar een andere zorgverzekeraar. SUN Drechtsteden vindt het van belang dat deze overstap met name naar de Drechtstedelijke zorgverzekering in het hulpplan wordt meegenomen.

Tandartsen

Naast goede, met elkaar afgestemde hulp van tandartsen, hebben we ook met tandartsen te maken die gaan behandelen zonder duidelijk kenbaar te maken wat de kosten zijn. Mensen met bijvoorbeeld psychische problemen of een verstandelijke beperking gaan hierin mee en ontvangen een rekening achteraf die ze niet kunnen voldoen. SUN Drechtsteden heeft in enkele gevallen voorzien in het achteraf betalen van de kosten om een langer lopend WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject veilig te stellen. SUN Drechtsteden vindt het van groot belang dat aanvragen vooraf worden gedaan. Het is niet de bedoeling rekeningen achteraf te voldoen. We roepen hulpverleners en tandartsen op hier aandacht voor te hebben.


Wanneer kunnen tandartskosten worden ingediend?

SUN Drechtsteden neemt aanvragen via hulpverleners in behandeling en draagt bij aan de mondzorg indien financiële problemen cliënten beletten de noodzakelijke hulp te kunnen accepteren.

Voor de aanvraag van tandartskosten heeft SUN Drechtsteden afspraken gemaakt met een tandartspraktijk. Elke aanvraag beperkt zich slechts tot acute medische/noodhulp of pijnbestrijding volgens inschatting van de tandarts. Bij de behandeling moet gedacht worden aan het trekken van kiezen, functieherstel d.m.v. partiële prothese of een restauratie om de functie en esthetiek aanvaardbaar te maken.

Via SUN Drechtsteden kunnen in principe de volgende behandelingen NIET worden vergoed:

  • volledige gebitsrenovaties, zenuwbehandelingen, kronen, bruggen en wortelkanaalbehandelingen.
  • uitgebreide tandvleesbehandelingen of uitgebreide restauraties als het gebit matig/slecht is.

Let op: tandartsbehandelingen die reeds verricht zijn, worden niet meer toegekend door SUN Drechtsteden. Komt hierdoor echter een WSNP-traject in gevaar, neem dan contact met SUN Drechtsteden op.


Verbeteren kwaliteit aanvragen

Het komt regelmatig voor dat een ingediende aanvraag voor een cliënt niet aan de gestelde richtlijnen voldoet. Er mist dan relevante informatie en soms blijkt ook er niet voldoende kennis aanwezig van bijvoorbeeld de voorliggende voorzieningen, processen, wet- en regelgeving. Om hier een verbeterslag in te realiseren adviseren wij het volgende:

  • Er kan een training over de aanvraagprocedure private fondsen via SUN Drechtsteden (op locatie) afgenomen worden. In deze training wordt er aandacht besteed aan alle essentiële zaken en worden er diverse casussen behandeld. Neem contact met ons op om een datum te prikken voor uw team/afdeling/organisatie.
  • Benader de expert, d.w.z. de vaste contactpersoon, in jouw organisatie. Veel aanvragers geven aan dat het handig is om met zo iemand te kunnen sparren over een aanvraag, bovendien weten twee personen meer dan één.
  • Neem altijd eerst telefonisch contact met SUN Drechtsteden op om een situatie voor te leggen. Zijn we even niet bereikbaar, spreek dan de voicemail in of mail een terugbelverzoek, er wordt spoedig en in ieder geval nog dezelfde dag teruggebeld.

Netwerkbijeenkomst SUN Drechtsteden

Donderdagavond 23 mei heeft Stichting Urgente Noden (SUN) Drechtsteden voor hulpverleners uit het werkveld, raadsleden en wethouders in de Drechtsteden, adviesraden en onze opdrachtgever Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) een bijeenkomst georganiseerd waarbij we terug hebben gekeken aan de hand van het jaarverslag over 2018.

De aanwezigen hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de rol van SUN Drechtsteden aan de hand van het jaarverslag. In het jaarverslag zijn ook zaken opgenomen die door SUN Drechtsteden zijn gesignaleerd en wellicht opvolging behoeven.


Opbrengst Nieuwjaarsloterij naar SUN Drechtsteden

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari 2019 voor de medewerkers van de organisaties van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is een loterij gehouden waarvan de opbrengst ten gunste is gesteld van de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. Aan Kees Vos, onze voorzitter, kon het  bedrag van € 2.485,- worden overhandigd. Hij heeft de gulle gevers hartelijk dankgezegd en benadrukt dat naast het goede doel van SUN, dat het steunen zeer zeker waard is, de verbintenis met de Drechtsteden een goed gevoel hierbij geeft.


Reclassering Nederland en Stichting Urgente Noden Drechtsteden tekenen convenant

Op 20 december 2018 is er een convenant getekend tussen Reclassering Nederland en de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. Dit convenant heeft als oogmerk oplossingen te bieden voor (financiële) problemen van de cliënten van Reclassering Nederland. 

Samen met de reclassering stelt iedere cliënt een hulpplan op. Daarin staat beschreven wat hij of zij wil bereiken. SUN Drechtsteden kan daarbij een rol spelen wanneer eventuele voorliggende voorzieningen, zoals de Bijzondere Bijstand, niet worden toegekend of niet toereikend zijn. Te denken valt aan betaling van een eerste huur, borg of een deel van de inrichtingskosten, wanneer de cliënt weer een woning heeft geregeld. Of denk bijvoorbeeld aan het regelen van een fiets om naar werk of op afspraken te kunnen komen.

Voor alle duidelijkheid: er vindt altijd eerst een weging plaats alvorens wordt besloten tot toekenning van een aanvraag. Reclassering Nederland en SUN Drechtsteden hopen drempels weg te kunnen nemen om een duurzame terugkeer in de maatschappij mogelijk te maken. Met het tekenen van het convenant wordt een mooie stap daarvoor gezet.


Draait de wereld om SUN?

Eerste evaluatie

SUN Drechtsteden draait nu ruim 2 jaren en wij willen vooruitkijken. Mede daarom hebben wij ons afgevraagd wat onze ‘klanten’ van ons vinden. Een rondje langs de velden heeft een aantal evaluatiepunten opgeleverd. Die zijn op 30 mei jl. besproken tijdens een drukbezochte bijeenkomst, die in een zeer positieve sfeer verliep.
Allereerst hebben wij een aantal signaleringen voorgelegd van praktijksituaties, waar wij tegenaan lopen. Daarna hebben wij een aantal verbeteringsvoorstellen gedaan, die door de aanwezigen zijn overgenomen.

1. Enkele signalen van SUN Drechtsteden

In ons jaarverslag van 2017, dat ook op deze website staat, vindt u vanaf bladzijde 19 de volledige tekst.

1. Voorkomen huisuitzettingen door betere naleving convenant

Sun heeft in 2017 door het verstrekken van giften 14 huisuitzettingen voorkomen. Als het convenant goed wordt nageleefd, is dit onnodig.

2. Snellere procedures Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) voorkomen acties van SUN

SUN verstrekt meermalen voorschotten in afwachting van besluiten van de SDD over bijzondere bijstand. De SDD ziet dat soms vervolgens als een voorliggende voorziening. Wij zijn daarover in gesprek met de SDD.

3. Doorstromen naar zelfstandig wonen kan soepeler

SUN moest 13 keer inspringen om de stap van een beschermde woonvorm naar een huurwoning mogelijk te maken. Het gaat daarbij om de huur van de eerste maand / borg / elementaire inrichting. Door afspraken kan dit worden voorkomen.

4. Relatie met kerken verstevigen

In enkele gemeenten wordt – ook financieel – nauw samengewerkt met fondsen van kerken. Wij willen proberen dat in alle gemeenten tot stand te brengen.

5. Aansluiting energie door ander beleid leverancier en transportbeheerder

Bijspringen door SUN Drechtsteden is onnodig bij goede samenwerking tussen energieleverancier en netbeheerder.

6. Tandartsingrepen mogelijk blijven houden

Door slecht verzekerd te zijn komen mensen in armoedesituaties soms voor onbetaalbare kosten te staan. Er is een afspraak met een individuele tandarts, maar dit probleem moet breder worden aangepakt door overleg met de tandartsorganisatie. 2

2. Verbetervoorstellen

1. Richtlijnen handhaven

Ondanks de roep om een zo eenvoudig mogelijk systeem te gebruiken vinden de gesprekspartners onze richtlijnen logisch en aanvaardbaar.
Besluit – Wij handhaven deze in grote lijnen.

2. Aanvragers ontzorgen

Ondanks punt 1 wordt de hoeveelheid stukken, die moet worden aangeleverd, als een belasting ervaren. Wij hebben die nodig omdat we te maken hebben met een veelvoud aan aanvragers, terwijl er ook veel personeelsmutaties zijn. Als wij meer kunnen werken met vaste contactpersonen kan het vertrouwen ook groeien.
Besluit – Als een instelling kan werken met een vaste contactpersoon, dan willen wij de aanvrager ontzorgen door een proefperiode voor te stellen waarbinnen:
Alleen een aanvraagformulier + een casusbeschrijving behoeft te worden ingediend;
De overige documenten alleen steekproefsgewijs worden opgevraagd;
Een kopie van de nakafschriften niet mer wordt opgevraagd

3. Afhandelen binnen 1 dag

Onze snelheid geeft blijkbaar een wisselend beeld te zien. Soms supersnel, soms wordt er lang gedubd.
Besluit – Als een instelling een complete aanvraag indient, moet SUN de afhandeling binnen 1 dag kunnen garanderen.

4. Vergroting bekendheid SUN

Mede doordat wij een rol op de achtergrond willen vervullen, constateren wij dat de naamsbekendheid te klein is, zelfs binnen de instellingen die een beroep op ons doen.
Besluit – Via de website en/of nieuwsbrieven moet SUN meer werk maken van de bekendheid van ons bestaan en gevallen waarin wij de helpende hand hebben geboden.

5. Structureel overleg met SDD

Vrijwel alle geïnterviewden stellen de werkwijze van de SDD aan de orde. Voornaamste knelpunten zijn het ontbreken van vaste contactpersonen bij de SDD en het terughoudende interne SDD-beleid om gebruik te maken van alle voorzieningen die de SDD heeft.
Wij hebben de SDD gevraagd de wensen van SUN en de zorgorganisaties op het vlak van het armoedebeleid te bespreken in een te organiseren – al dan niet structureel – overleg. Een eerste overleg heeft hierover plaats gevonden.

Reacties zijn gesloten.