Richtlijnen

Richtlijnen voor het indienen van aanvragen

 1. Alleen medewerkers van een organisatie waarmee Drechtsteden een convenant heeft afgesloten kunnen een aanvraag indienen. Behoort u tot een andere organisatie, neem dan eerst contact met ons op.
 2. Neem indien enigszins mogelijk voorafgaande aan een aanvraag telefonisch contact op met een medewerker van SUN Drechtsteden om de casus door te spreken.
 3. Onze giften hebben altijd een urgent en incidenteel karakter. SUN Drechtsteden is een noodfonds en heeft noch de middelen noch de intentie om structurele hulp te bieden.
 4. Aanvragen voor schuldaflossing, voor een medische behandeling die onder de zorgverzekering valt of voor structurele reiskosten worden niet gehonoreerd.
 5. Eerst dient aanspraak te worden gemaakt op voorliggende voorzieningen zoals bijzondere bijstand, WMO en zorgverzekering.
 6. Bij geen gehoor: spreek een bericht in of stuur een sms of e-mail en wacht de telefonische reactie van SUN Drechtsteden af.
 7. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. Aanvragen dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd via de e-mail.
 8. Bij het aanvraagformulier dient u de volgende stukken mee te sturen: casusbeschrijving op briefpapier van de organisatie, budgetoverzicht, inkomensbewijs en bankafschriften met saldo van de laatste 2 maanden. Bij onduidelijkheid kan SUN Drechtsteden aanvullende informatie vragen.
 9. Een aanvraag dient altijd aantoonbaar de instemming te hebben van een leidinggevende of een naaste collega, afhankelijk van hoe dit met de organisatie is afgesproken.
 10. Geldelijke steun wordt nooit rechtstreeks aan de cliënt uitbetaald, maar altijd aan de aanvragende organisatie.
 11. Giften dienen te worden besteed waarvoor zij zijn aangevraagd. Bij het verstrekken van geldelijke steun dienen betaalbewijzen te kunnen worden overgelegd.
 12. SUN Drechtsteden behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs relevante bewijsstukken op te vragen, dan wel inzage te krijgen in de besteding/toedeling van de ontvangen bedragen. Als blijkt dat de gelden zonder overleg anders zijn ingezet dan waarvoor zij zijn aangevraagd, kan dat tot gevolg hebben dat het bedrag wordt teruggevorderd. In uiterste geval kan het convenant met de betrokken hulp-/dienstverlenende organisatie worden herzien.

Bij een volledig ingediende aanvraag zal, wanneer nodig, de toekenning van een gift binnen 24 uur plaatsvinden.

In verband met een snelle afhandeling van aanvragen deze bij voorkeur per e-mail indienen!

Reacties zijn gesloten.